Zázemí festivalu

Občerstvení

festivalový catering

Po dobu festivalu bude v provozu restaurace i venkovní občerstvení Letního kina Širák, doplněný dalšími stánky v areálu.

Nebude chybět oblíbená Kafekára ani stánek Vinařství Bočko Vrbice .Snažíme se nabídnout pestrý sortiment specialit z grilu a dalších jídel, včetně sladké kuchyně a výběr alko a nealko nápojů.

Toalety:

Letní kino je vybaveno kapacitním sociálním zázemím se splachovacími toaletami a možností umytí rukou. Voda tekoucí z vodovodního řádu je navíc pitná.

Zdravotnická služba:

Na místě je přítomen zdravotník, pomůžeme Vám vyjmout klíště, zalepíme oděrky.
Vážnější zranění na místě ale nevyřešíme, je třeba navštívit lékařskou pohotovost v Hradci Králové.

Požární služba: ano

Návštěvní řád

kompletní pravidla v kostce

Ochrana zdraví a bezpečnost

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu.
Tísňová čísla:
 • 112 – všechny druhy pomoci
 • 158 – Policie ČR
 • 150 – Hasiči
 • 155 – Záchranná služba
 1. V areálu je přítomen zdravotník, obracejte se na kteréhokoliv pořadatele, zdravotníka obratem seženeme. Pomůžeme Vám vyjmout klíště, zalepíme oděrky. Vážnější zranění na místě nevyřešíme, je třeba navštívit lékařskou pohotovost v Hradci Králové. Kontaktní místo je u pokladny.
 2. Dodržujte bezpečnost při pohybu v areálu i na okolních prostranstvích.
 3. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením návštěvního řádu, nenese organizátor akce odpovědnost.

Organizační ustanovení

 1. Vstupenku v podobě nepřenosné pásky noste trvale na zápěstí, průběžně bude předmětem kontroly, zejména při opakovaném vstupu do amfiteátru předkládejte pořadatelům ke kontrole i bez vyzvání. Pásku nesundávejte. V případě jejího poškození nebo ztráty nelze poskytnout náhradu.
 2. Organizátoři si vymezují právo na vyloučení návštěvníka v případě porušení návštěvního řádu, a to bez náhrady vstupného.
 3. Odpadky odkládejte výhradně do odpadových nádob.
 4. Do amfiteátru je povoleno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
 5. Pro parkování vozidel využívejte pouze místa určená dopravním značením k parkování. Výjimku pro vjezd do areálu mají pouze účinkující a zásobování na nezbytnou dobu.
 6. Je zakázáno provádět osobní potřebu jinde, než na toaletách uvnitř amfiteátru. Nerušte ostatní v průběhu produkce na pódiu.
 7. Vstupujte do areálu jen v místech k tomu určených.
 8. Za odložené věci, jízdní kola, batohy apod. organizátoři neručí.
 9. Nenechávejte cennosti v autech a ve stanech, vyvarujete se tak krádežím.
 10. Vstup do areálu je zakázán podnapilým osobám.
 11. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 12. Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu festivalu v případě vyčerpání kapacity areálu. To se netýká návštěvníků s platnou vstupenkou.
 13. Nesmí se vnášet ani používat zbraně, pyrotechnika, omamné, nebo toxické látky, nebo jiné nebezpečné předměty.
 14. Na území celého areálu je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, s výjimkou užití ohně ze strany organizátorů na místě k tomu určeném.
 15. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.
 16. Voda tekoucí z vodovodních kohoutků je pitná. Prosíme, zbytečně s ní neplýtvejte.
 17. Pořadatel poskytuje slevu ve výši 50 % držitelům průkazů ZTP, ZTP/P a doprovod ZTP/P, přičemž nárok na slevu je třeba doložit příslušným dokladem. ZTP a ZTT/P se s jakoukoliv žádostí o pomoc může obrátit na nejbližšího pořadatele.
 18. V prostorách, v nichž se festival koná, může být zakázáno focení a nahrávání videa. O takovém zákazu bude informovat moderátor. Respektujte, prosím, přání účinkujících a pokyny pořadatelů.
 19. Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody použity k propagaci festivalu, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.
 20. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pořadí účinkujících či změnit obsazení festivalu či představení a místo konání pořadu.